Biblioteka


Godziny otwarcia:

Biblioteka czynna jest od wtorku do czwartku w godzinach od 9.00 do 15.00

Kierownik Biblioteki:

mgr Agnieszka Cejest

Zbiory:

– dokumenty życia społecznego

– starodruki

– zbiory kartograficzne

– księgozbiór dydaktyczny naukowy i popularnonaukowy z różnych dziedzin (gnomonika i nauki pokrewne, historii nauki, krajoznawstwo, geografia, ogrodnictwa, architektura, ekslibrys, sztuka, historia, herbarze, encyklopedie, słowniki językowe, książki kucharskiej katalogi zegarów, antykwariatów i domów aukcyjnych,)

Historia i zbiory:

W zbiorach biblioteki muzealnej znajdują się 325 starodruki z okresu 1501 do 1800r., 896 pozycji periodyków, pozostałe książki wydane po 1801r. liczą 8233 woluminów oraz kilka tysięcy depozytów w tym starodruki.

Bibliotekę starodruków zainicjowaną przez Feliksa Przypkowskiego znacznie wzbogacił Tadeusz. Szczególną rangę maja tu książki i rękopisy z zakresu gnomoniki i nauk pokrewnych. Jest to jeden z kilku najbogatszych na świecie księgozbiorów z tej wąskiej dziedziny nauki. Zbiory starodruków obejmują kilka tomów Heweliusza, w tym jeden z odręczną dedykacją autora. Książki z autografami Kartezjusza i Huyghensa. A także bazylejskie wydanie dzieł Mikołaja Kopernika „De revolutinibus orbium coelestium” z 1566r.. Wśród innych starodruków znajduje się pierwsze wydanie Witruwiusza z 1548r., czy Newtona ilustrowane licznymi tablicami miedziorytowymi datowane na rok 1706.

Muzeum może poszczycić się również dziełami o szczególnej randze bibliofilskiej. Do tych zalicza się książki z biblioteki króla Zygmunta Augusta w oprawie skórzanej z superekslibrisem królewskim na okładce.

W bibliotece znajduje się również kilka inkunabułów, z których najstarsze pochodzą z 1489r.. W śród nich na szczególna uwagę zasługuje słynna historia świata Hartmana Schedla „Liber chronicarum”. Jest ona swoistą encyklopedią średniowieczną, zawiera dzieje stworzenia świata i wiedze dotyczącą krajów współczesnych pisarzowi, bogato ilustrowana drzeworytami wydana w Norymberdze w 1493r. w znanej europejskiej oficynie Antoniusa Kobergera.

Książki współczesne to przede wszystkim kompendia z różnych dziedzin wiedzy, herbarze, encyklopedie, słowniki językowe i literatura dostosowana do profilu muzeum. Poważny dział stanowi księgozbiór książek kucharskich z całego świata. Niektóre zawierają autografy słynnych kuchmistrzów. Wiele z nich pochodzi z paryskiej biblioteki Edwarda Pomiana – Pożerskiego.

Zasady udostępniania:

Zbiory udostępniane są tylko na miejscu. Korzystający ze zbiorów mogą uzyskać odpłatnie kserokopie lub skan wybranych materiałów bibliotecznych.

Bazy danych:

Katalog kartkowy

– katalog alfabetyczny starych druków

– katalog alfabetyczny książek

– katalog przedmiotowy książek

Mona – elektroniczna ewidencja zbiorów starodruków