Statut
Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, zwane dalej „Muzeum”, jest samorządową instytucją kultury, działającą w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987),
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406),
3) niniejszego Statutu.
 
§ 2.
1. Organizatorem Muzeum jest Powiat Jędrzejowski, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Muzeum jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem 1/2012 i posiada osobowość prawną.
3. Siedzibą Muzeum jest miasto Jędrzejów, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicy.
 
Rozdział 2
Cele i zadania
§ 3.
Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje i udostępnia dobra kultury w zakresie historii nauki, historii kultury materialnej, historii oraz sztuki, prowadzi działalność oświatową w zakresie wspomnianych dyscyplin, a także współdziała w upowszechnianiu nauki i sztuki z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.
 
§ 4.
Muzeum realizuje cele określone powyżej w szczególności poprzez:
1) gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentujących w zakresie gnomoniki i historii pomiaru czasu, astronomii i nauk pokrewnych, grafiki, bibliofilstwa, gastronomii i historii regionu jędrzejowskiego,
2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych, książek i czasopism,
3) przechowywanie zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynuje w sposób dostępny dla celów naukowych,
4) zabezpieczenie i konserwację muzealiów,
5) organizowanie wystaw stałych, czasowych oraz imprez artystycznych,
6) prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej i informacyjnej,
7) udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i oświatowych,
8) publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań naukowych oraz materiałów informacyjnych reklamowych z zakresu swej działalności,
9) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji,
10) przyjmowanie darowizn w postaci zbiorów oraz przejmowanie depozytów od osób prywatnych i instytucji,
11) prowadzenie biblioteki i archiwum.
 
§ 5.
Muzeum może realizować swoje zadania przez współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury, instytucjami edukacyjnymi i naukowymi, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, mediami oraz innymi podmiotami.
 
Rozdział 3
Zarządzanie i organizacja Muzeum
§ 6.
Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Zarząd Powiatu Jędrzejowskiego.
 
§ 7.
1. Organem zarządzającym Muzeum jest Dyrektor.
2. Dyrektor kieruje działalnością Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz i odpowiada za jego mienie.
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Jędrzejowskiego w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
4. Do zadań Dyrektora Muzeum należy w szczególności:
1)    nadzór i kierownictwo nad całością działalności Muzeum,
2)   nadzór nad majątkiem Muzeum, w tym jego zbiorami i ich ewidencjowaniem,
3)    przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom i organizatorom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków dotyczących Muzeum,
4)    racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi,
 
5)    wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum,
6)    wydawanie wewnętrznych zarządzeń.
7)   tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.
 
§ 8.
1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum.
2. Rada liczy 12 członków, powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Powiatu Jędrzejowskiego na zasadach i w trybie określonym w ustawie o muzeach.
3. Kadencja członków Rady Muzeum trwa cztery lata.
4. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w ustawie o muzeach.
5. Szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum określa uchwalony przez nią regulamin.
 
§ 9.
Strukturę organizacyjną Muzeum tworzą działy, komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy.
 
§ 10.
Szczegółową strukturę organizacyjną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz działających w muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
 
Rozdział 4
Źródła finansowania i mienie Muzeum
§ 11.
1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
2 Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora Muzeum, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora..
3. Wysokość rocznej dotacji na działalność Muzeum ustala Organizator.
 
§ 12.
1. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.
 
§ 13.
Źródłami finansowania działalności Muzeum są:
1) dotacje przekazywane przez Organizatora, w tym:
a) podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
b) celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) celowe na realizację wskazanych zadań i programów.
2) Inne dotacje, niż wymienione w pkt. 1,
3) przychody z prowadzonej działalności,
4) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.
 
§ 14.
1.Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w zakresie:
1) sprzedaży wydawnictw i pamiątek i innych materiałów promocyjnych,
2) wynajmu oraz dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego,
3) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego,
4) organizacji imprez artystycznych, konferencji, sympozjów i szkoleń,
5) udostępniania zbiorów do reprodukowania, filmowania i kopiowania,
6) prowadzenia usług reklamowych, promocji i sponsoringu.
1.Przychody z działalności gospodarczej Muzeum wykorzystuje na finansowanie zadań statutowych.
 
§ 15.
1.Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych uprawniony jest Dyrektor.
2.Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.
3.Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.
 
Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 16.
Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Organizator na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
 
§ 17.
Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.