OGŁOSZENIE
Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie
 
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
 
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych 
do oddania w najem
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami [tj. Dz. U. z 2014 poz. 518]
 
ogłasza się co następuje:
 
przeznacza się do oddania w najem z zasobu nieruchomości Muzeum im. Przypkowskich lokal o powierzchni 30 m2 w budynku nr 7 położony przy pl. T. Kościuszki w Jędrzejowie usytuowany na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb Jędrzejów - miasto jako nr 241.
 
1.Lokal zostaje przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu.
2.Opis nieruchomości: Działka gruntu nr 241 położona w centrum miasta przy pl. T. Kościuszki, w terenie zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz usługowo – handlowo - administracyjnej. Działka posiada kształt regularny zbliżony kształtem do prostokąta. Od strony południowej przylega do ronda przy pl. T. Kościuszki. Nieruchomość zabudowana jest murowanym budynkiem 2-kondygnacyjnym. Wyodrębniony lokal będący przedmiotem oddania w najem zlokalizowany jest na parterze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z korytarza budynku. Okna lokalu wychodzą na stronę północną.
3.Przeznaczenie: na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, który przewiduje funkcję: - usług administracyjnych, gospodarczych i handlu. [Uchwała Nr VIII/67/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 czerwca 2011 r., zachowuje aktualność].
4.Infrastruktura techniczna nieruchomości - energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, centralne ogrzewanie, instalacja odgromowa.             
5.Czynsz miesięczny, ustalony w oparciu o wartość rynkową, wynosi 40 zł/ m2 netto (słownie złotych: czterdzieści 00/100) powiększony o podatek VAT według obowiązującej stawki + miesięczna opłata za zużytą energię elektryczną zgodnie ze wskazaniem podlicznika