DYREKTOR MUZEUM IM. PRZYPKOWSKICH

W JĘDRZEJOWIE

ogłasza rokowania po trzecim przetargu

zakończonym wynikiem negatywnym

na najem lokalu użytkowego

Przedmiot rokowań:

Przedmiotem przetargu jest najem lokalu  użytkowego nr 7 stanowiącego własność Powiatu Jędrzejowskiego w użyczeniu Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie przy pl. T. Kościuszki 7-8 o powierzchni użytkowej 122 m2 na okres przekraczający 3 lata.

Działka gruntu nr 241 położona w centrum miasta przy pl. T. Kościuszki, w terenie zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz usługowo - handlowo - administracyjnej. Działka posiada kształt regularny zbliżony kształtem do prostokąta. Od strony południowej przylega do ronda przy pl. T. Kościuszki. Nieruchomość zabudowana jest murowanym budynkiem 2 - kondygnacyjnym.

            Nie wyodrębniony lokal będący przedmiotem oddania w najem zlokalizowany jest na parterze budynku w sąsiedztwie Muzeum. Lokal jednopokojowy. Wejście do lokalu bezpośrednio z korytarza budynku oraz od strony dziedzińca. Okna lokalu wychodzą na stronę południową, północną  i zachodnią, na parking od strony północnej zlokalizowanego na dziedzińcu Muzeum.

Przeznaczenie: na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie który przewiduje funkcję: - usług administracyjnych, gospodarczych i handlu (Uchwała Nr VII/67/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 czerwca 2011 r., zachowuje aktualność). Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Infrastruktura techniczna terenu nieruchomości – energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, centralne ogrzewanie, instalacja odgromowa.

Warunki rokowań:

Dotychczas przeprowadzone zostały n/w przetargi ustne nieograniczone: pierwszy dnia 23.03.2015 r. oraz drugi dnia 01.06.2015 r. zakończone wynikami negatywnymi.

Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu za najem lokalu użytkowego będącego przedmiotem postępowania obniżona o 60 % ceny wywoławczej z I przetargu

wynosi 16zł/m² netto (słownie złotych: szesnaście00/100)

Przetarg odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2015 r. o godz. 1100 w siedzibie Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie przy pl. T. Kościuszki 7-8, sala konferencyjna.

Zgłoszenia pisemne udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie w terminie do 29 lipca 2015r włącznie.

Zgłoszenie powinno zawierać:

-         imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

-         datę sporządzenia zgłoszenia

-         oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

-         proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

-         proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Zarządu Powiatu w Jędrzejowie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca winna stawić się, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, do zawarcia umowy najmu, w przeciwnym wypadku Dyrektor Muzeum odstąpi od zawarcia umowy.

Organizator przetargu bez podania przyczyny może odstąpić od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia.

Organizator przetargu zastrzega, iż podmioty przystępujące do przetargu nie mogą prowadzić działalności uciążliwej dla funkcjonowania Muzeum.

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości udziela Rafał Zaczkowski, pl. T. Kościuszki 7-8, tel. 41 386 24 45 w. 14.